KLAUZULA INFORMACYJNA

dla pacjentów i klientów

 W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Centrum Fizjoterapii Paśko Sp. z o.o. w Rzeszowie (zwanym dalej Administratorem). Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Fizjoterapii Paśko z o.o. w Rzeszowie reprezentowany przez Zarząd Centrum Fizjoterapii Paśko Sp. z o.o. Dane teleadresowe: ul. Załęska 8D/16, 35-322 Rzeszów, tel.: +48 722 022 410, e-mail: rejestracja@cfpasko.pl.
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Centrum Fizjoterapii Paśko Sp. z o.o. w Rzeszowie: Pani Andżelika Żelazo, adres email: andzelika.zelazo@cfpasko.pl lub dane teleadresowe Administratora.
 3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy lub na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy z 15.04.2011r.  o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną art. 9 ust. 2 lit. c i lit. h RODO .
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z własciwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym na podstawie umów z Centrum Fizjoterapii Paśko Sp. z o.o. w Rzeszowie w zakresie utrzymania i serwisu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom współpracującym z Centrum Fizjoterapii Paśko Sp. z o.o. w Rzeszowie na podstawie umów.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, nie mniej jak przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśniecia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Centrum Fizjoterapii Paśko Sp. z o.o. w Rzeszowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 1. Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z Centrum Fizjoterapii Paśko Sp. z o.o. w Rzeszowie lub z naszym inspektorem ochrony danych.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dobrowolne w zakresie telefonu lub adresu mailowego, jednak konieczne w pozostałych kwestiach wymaganych przez Administratora, które są wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia umowy lub podjęcia czynności przed jej zawarciem, lub czynnosci wynikającej z przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.